Phần mềm điều khiển máy tính từ xa TEAMVIEWER 5. DOWNLOAD tại đây, 5mb
Cài đặt phần mềm cho điện thoại, đầu ghi hình HIK. DOWNLOAD tại đây, 10mb    
Dùng cho đầu ghi Camera HIK, cài phần mềm trên máy tính. DOWNLOAD tại đây.  12mb
Dùng cho đầu ghi HIK, cài trên máy MAC OS. DOWNLOAD tại đây. 15mb
Hướng dẫn cấu hình trên máy tính. DOWNLOAD tại dây. View

 

 

 

Back to top